Apie mus

Palangos miesto socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga, įregistruota 2007 m. liepos 11 d. kurios paskirtis – užtikrinti bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros, dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimą asmenims, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis. Socialinių paslaugų centro savininkė yra Palangos miesto savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Palangos miesto savivaldybės taryba. Socialinių paslaugų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Palangos miesto savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais.

TIKSLAS. Tikėti sėkme – padėti žmogui susigrąžinti gyvenimo prasmę ir orumą. Motyvuoti šį darbą dirbančius žmones imtis iniciatyvos tarnauti bendram gėriui. Centro veiklą nukreipti į pagalbą įvairių socialinės rizikos grupių asmenis ir šeimas, padėti jiems integruotis į visuomenę, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgus to padaryti. Kurti ir atkurti pažeistus žmogaus ryšius su artimaisiais, institucijomis ir pačiu savimi, kad įgytų resursų ir galimybių, būtinų pilnaverčiam dalyvavimui ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime bei visuomenėje priimtų gerovės bei gyvenimo standartų užtikrinimui.

VIZIJA. Kurti, aukštos kokybės, inovatyvios orientuotos į klientą, visiškai atitinkančias visuomenės poreikius, nuolat tobulėjantį socialinių paslaugų centrą.

MISIJA. Teikti socialines paslaugas Palangos m. gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba tenkinant jų būtinuosius poreikius bei sprendžiant socialines problemas užtikrinant orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas. Užtikrinti jau vykdomas ir planuojamas kokybiškas paslaugas. Kryptingai planuoti Centro veiklą.

 

Centro naudojamos patalpos:

Klaipėdos pl. 76 Palanga, 839,10 kv.m. bendro ploto patalpos, kur įsikūrusi administracija, socialinės globos padalinys, globos centras, atvejo vadybininkas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, laikinas apnakvindinimas, psichologas, asmens sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeima, socialiniai darbuotojai globai ir įvaikinimui.

Gintaro g. 33 A, Palanga, kurių bendras plotas 46,98 kv.m., šiose patalpose dirba  socialinė darbuotoja atliekanti bendrųjų socialinių paslaugų funkcijas, kompensuojamos technikos išdavimo funkciją, priima socialinių paslaugų gavėjų prašymus dėl paslaugų teikimo namuose – pagalba į namus, specialaus transporto, integralios pagalbos specialistai.

Informacija atnaujinta 2018-09-28

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą