Projektinė veikla

2019 m. projekte „Laiminga šeima- laiminga vaikystė“ centras dalyvauja kaip partneris. Oficialus projekto vykdytojas būsimų ir esamų mamyčių ir tėvelių asociacija „Gandras“. Projekto tikslas – organizuoti paskaitas, seminarus tėvams ar globėjams apie šeimos santykių svarbą vaiko asmenybės raidai. Projektą finansuoja – Palangos miesto savivaldybė, skirta  1 500.00 Eur.

 

agentura

VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA“

2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu„ priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ . Oficialus projekto vykdytojas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto partneriai – Palangos miesto savivaldybės administracija, Palangos miesto socialinių paslaugų centras. Projekto tikslas – įveiklinti Globos centrus savivaldybėse, padidinti Globos centrų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektą finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Projekto įgyvendinimui Palangos miesto savivaldybėje skiriama – 34020.00 Eur. su PVM. Projektas bus įgyvendinamas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

 

agentura

„PER SAVANORYSTĘ Į GERESNĘ GYVENIMO KOKYBĘ“

finansuojamo pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonė Nr. 08.3.2-ESFA-415 „54+“Palangos miesto socialinių paslaugų centras 2017 m. rugsėjo 12 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su VĮ „Trečiasis amžius“ dėl savanorių priėmimo. Šiuo projektu siekiama sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims (nuo 55 m.) įsitraukti į savanorišką veiklą ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje. Projekto metu numatoma įgyvendinti kompleksines veiklas: asmenų savanoriškos veiklos organizavimą ir vykdymą, psichologinės pagalbos ir bendrųjų mokymų teikimas bei švietėjiškų veiklų ir informacijos sklaidos įgyvendinimą.Palangos miesto socialinių paslaugų centras projektinę veiklą įgyvendinti pradėjo 2018 m. lapkričio mėn. Projekto metu įsipareigojama pritraukti 30 savanorių.

„INTEGRALI PAGALBA“

Integrali pagalba (socialinės globa ir slauga)

 

agentura

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“  projektui įgyvendinti Palangos m. socialinių paslaugų centrui skyrė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 156 000 eur., Palangos miesto socialinių paslaugų centras 2016 m. spalio 5 dieną pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra ir 2017 m. pradėjo teikti šias paslaugas.

Palangos miesto socialinių paslaugų centras, įgyvendinda ES projektą „Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos m. socialinių paslaugų tarnyboje“,  teikia šias paslaugas: laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, trumpalaikė socialinės globa.

 

2018 m. projektai, kuriuose centras dalyvavo kaip partneris:

  • Projektas „Šeimos kūrybiniai marškiniai“– oficialus projekto organizatorius Būsimų ir esamų mamyčių ir tėvelių asociacija „Gandras“; projektą finansuoja Palangos savivaldybės Socialinis rūpybos skyrius, skirta 1000,00 Eur.

  • Projektas Šeimos ašara (Kompleksinė psichosocialinė pagalba šeimoms netekusioms kūdikio) – oficialus projekto organizatorius Būsimų ir esamų mamyčių ir tėvelių asociacija „Gandras“; projektą finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, skirta 6000,00 Eur.
  • Projektas „Kuriu ir dalinuosi“  – oficialus projekto vykdytojas verslo ir lyderystės akademija „In corpore“. Projekto tikslas – sudaryti galimybę globėjų (rūpintojų) globojamiems bei savo biologinėse šeimose augantiems vaikams dalyvauti kultūrinėse, švietėjiškose, neformalaus ugdymo veiklose, kurios padės plėtoti bendravimą, tarpusavio sąveiką, stiprins vaikų savivertę, ugdys kūrybiškumą. Projektą finansuoja Palangos miesto savivaldybė, skirta  – 1800 Eur.
  • Projektas ,,Bendrauk ir bendradarbiauk 2″ – oficialus projekto vykdytojas Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Palangos Viltis“. Projekto tikslas – įtraukiant asmenis su negalia ir Palangos miesto bendruomenę į įvairias menines užimtumo veiklas ugdyti neįgaliųjų kūrybiškumą, bendruomeniškumą, savirealizaciją bei integraciją. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, skirta 1000 eurų.

Informacija atnaujinta 2019-04-30

Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą