SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA ŠEIMOMS

Socialinės rizikos šeima

Socialinės rizikos šeima tai šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

Šeimų įrašymas į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu šeima įrašoma į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Socialinės darbuotojos rizikos šeimoms surenka reikiamą informaciją apie šeimą ir gavus Palangos miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyrimo komisijos sprendimą teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas iki kol išnyks įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą įrašymo priežastys.

Socialinės rizikos šeimoms teikiamos šios socialinės paslaugos:

  • Informavimo – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui šeimai;
  • Konsultavimo – socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų);Tarpininkavimas ir atstovavimas (pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkio darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų);
  • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo – tvarkant pinigų apskaitą, apiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus ir pan.;
  • Paramos mokinio reikmenims įsigyti – jei mokinys auga socialinės rizikos šeimoje, mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į mokinių skaičių šeimoje ir jų jau turimus mokinio reikmenis.
Pakeisti šrifto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą