Projektinė veikla

 Vykdomi projektai

,,Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Palangos miesto savivaldybėje“

Palangos miesto savivaldybės administracija kartu su partneriu Palangos miesto socialinių paslaugų centru  įgyvendina gerovės konsultantų modelio įdiegimą savivaldybėje. Projekto tikslas – psichinės sveikatos stiprinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas Palangos miesto savivaldybėje. Projekto naudą gaus Palangos miesto gyventojai (suaugę nuo 18 metų ir vaikai nuo 16 iki 18 metų), kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai. Projekto tikslui įgyvendinti, numatyti uždaviniai:
1. Darbo vietų gerovės konsultantui įrengimas ( baldų, įrangos, gerovės konsultanto darbo kokybę gerinančių priemonių įsigijimas).
2. Gerovės konsultantų paslaugų patrauklumo didinimas savivaldybės tarpinstituciniame lygmenyje.
3. Gerovės konsultanto paslaugų teikimas.
Projekto metu vykdoma viešinimo kampanija, kurios pagalba bus siekiama suformuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie gerovės konsultanto paslaugas ir galimą jų naudą žmogaus psichinei sveikatai. Projekto įgyvendinimas reikšmingai prisideda prie vienos iš nacionalinių tikslų siekimo – rūpintis visuomenės sveikatos išsaugojimu bei gerinimu ir atitinka Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2021-2023 metų strateginio plano misiją – ilgas ir visavertis sveiko žmogaus gyvenimas. Projektas finansuojamas 2014–2021m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis.

Daugiau informacijos: https://www.palanga.lt/projektai/geroves-konsultantu-modelio-idiegimas-palangos-miesto-savivaldybeje-lt03-1-sam-k03-005/9024

TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS

Palangos miesto socialinių paslaugų centras dalyvauja projekte Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ ir įdiegė įstaigoje  EQUASS kokybės sistemą dviejose srityse – socialinė priežiūra šeimoms ir dienos socialinė globa institucijoje.

Centras 2019 m. birželio 25 dieną su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru pasirašė dalyvavimo projekte Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą dvejose Centre vykdomose veiklose: socialinė priežiūra šeimoms ir dienos socialinė globa institucijoje.   Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.  Projekto tikslas – didinti socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.
2021 m. birželio 22 d. Palangos miesto socialinių paslaugų centras gavo EQUASS Assurance sertifikatą ir atitinka visus EQUASS kokybės standartus.   

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

 

VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBEĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA.

2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu„ priemonę Nr. 08.4.1- ESFA-V-405         „Institucinės   globos pertvarka“ projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ . Oficialus projekto vykdytojas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto partneriai – Palangos miesto savivaldybės administracija, Palangos miesto socialinių paslaugų centras. Projekto tikslas – įveiklinti Globos centrus savivaldybėse, padidinti Globos centrų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektą finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Projekto įgyvendinimui Palangos miesto savivaldybėje skiriama – 37575.00 Eur. su PVM. Projektas bus įgyvendinamas iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis 2021 m. prisidėta prie šių projektų įgyvendinimo:

  • Bendradarbiaujant su Palangos miesto sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Palangos viltis“ įgyvendintas projektas ,,Įkvėpimas augti“, projektą finansavo Palangos miesto savivaldybė.
  • Bendradarbiaujant su Būsimų ir esamų mamyčių ir tėvelių asociacija „Gandras“ įgyvendintas projektas „Pilnavertė moters 40+ mityba“, projektą finansavo Palangos miesto savivaldybė.
  • Bendradarbiaujant su Palangos LIONS moterų klubu įgyvendintas projektas ,,Visi vaikai mūsų”, projektą finansavo LR Sveikatos apsaugos ir darbo ministerija.
  • Bendradarbiaujant su Palangos miesto sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Palangos viltis”, įgyvendintas projektas ,,Nematoma pojūčių galia”, projektą finansavo LR Sveikatos apsaugos ir darbo ministerija.

Informacija atnaujinta 2022-02-28