Projektinė veikla

 Vykdomi projektai

,,Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Palangos miesto savivaldybėje”

Palangos miesto savivaldybės administracija kartu su partneriu Palangos miesto socialinių paslaugų centru  įgyvendina gerovės konsultantų modelio įdiegimą savivaldybėje. Projekto tikslas – psichinės sveikatos stiprinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas Palangos miesto savivaldybėje. Projekto naudą gaus Palangos miesto gyventojai (suaugę nuo 18 metų ir vaikai nuo 16 iki 18 metų), kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai. Projekto tikslui įgyvendinti, numatyti uždaviniai:
1. Darbo vietų gerovės konsultantui įrengimas ( baldų, įrangos, gerovės konsultanto darbo kokybę gerinančių priemonių įsigijimas).
2. Gerovės konsultantų paslaugų patrauklumo didinimas savivaldybės tarpinstituciniame lygmenyje.
3. Gerovės konsultanto paslaugų teikimas.
Projekto metu vykdoma viešinimo kampanija, kurios pagalba bus siekiama suformuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie gerovės konsultanto paslaugas ir galimą jų naudą žmogaus psichinei sveikatai. Projekto įgyvendinimas reikšmingai prisideda prie vienos iš nacionalinių tikslų siekimo – rūpintis visuomenės sveikatos išsaugojimu bei gerinimu ir atitinka Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2021-2023 metų strateginio plano misiją – ilgas ir visavertis sveiko žmogaus gyvenimas. Projektas finansuojamas 2014–2021m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis.

Daugiau informacijos: https://www.palanga.lt/projektai/geroves-konsultantu-modelio-idiegimas-palangos-miesto-savivaldybeje-lt03-1-sam-k03-005/9024

TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS

Palangos miesto socialinių paslaugų centras dalyvauja projekte Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą” ir įdiegė įstaigoje  EQUASS kokybės sistemą dviejose srityse – socialinė priežiūra šeimoms ir dienos socialinė globa institucijoje.

Centras 2019 m. birželio 25 dieną su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru pasirašė dalyvavimo projekte Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą” sutartį. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą dvejose Centre vykdomose veiklose: socialinė priežiūra šeimoms ir dienos socialinė globa institucijoje.   Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.  Projekto tikslas – didinti socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.
2021 m. birželio 22 d. Palangos miesto socialinių paslaugų centras gavo EQUASS Assurance sertifikatą ir atitinka visus EQUASS kokybės standartus.   

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

 

„PASLAUGŲ, SKATINANČIŲ IR EFEKTYVIAI PALAIKANČIŲ GLOBĄ ŠEIMOS APLINKOJE, VYSTYMAS „

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai.
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2023-07-01 iki Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytų įsipareigojimu įvykdymo. Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos struktūriniu fondų (Europos socialinio fondo) lėšos ir valstybės biudžeto lėšos. Projekto tikslinės grupės – globos centrai, globos centrų darbuotojai.

,,ATPAŽINK, REAGUOK, PADĖK”

Palangos socialinių paslaugų  centras yra Būsimų ir esamų mamyčių ir tėvelių asociacija „Gandras“ projekto „ Atpažink, reaguok, padėk“ partneris.  Projekto tikslas yra didinti Palangos m. bendruomenės informuotumą apie psichoaktyviąsias medžiagas. Projektą remia Palangos savivaldybė.

„Tarpinstitucinis bendradarbiavimas diegiant pagalbos mechanizmą savivaldybėje“

Palangos savivaldybė kartu su Šeimos santykiu institutu vykdo projektą „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas diegiant pagalbos mechanizmą savivaldybėje“.  Palangos socialinių paslaugų centro specialistai: psichologė Jelena Bachlina ir socialinė darbuotoja  Jovita Petreikienė dalyvauja šiame projekte. Jos veda grupę „Tėvų ir šeimų bendravimo įgūdžių lavinimas“. Šio projekto rėmuose  šeimos nariai dalyvauja trijuose grupėse: vaikų grupė (7 susitikimai), tėvų grupė (7 susitikimai), bendra vaikų ir tėvų grupė (14 susitikimų). Užsiėmimai vyksta rugsėjo, spalio mėnesiais.

,,MATAU, JAUČIU, GALIU”

Palangos miesto socialinių paslaugų centras bendradarbiaudamas su sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Palangos Viltis”, atstovaujama Laimos Lekavičienės, įgyvendina projektą ,,Matau, jaučiu, galiu”. Projekto metu asmenys su negalia ir jų artimieji vyks į Šojaus muziejų, dalyvaus edukacinėje programoje, kur susipažins su Klaipėdos krašto etnografiniais savitumais. Bus vykdomi keli edukaciniai užsiėmimai, kurie skatins kūrybiškumą, lavins smulkiąją motoriką, ugdys dėmesio sutelktumą. Projekto tikslas – paskatinti asmenis su negalia ir jų artimuosius, juos slaugančius, nepaskęsti rūpesčiuose, atitrūkti nuo kasdienybės, užmegzti naujų ryšių, įgyjant žinių ir įgūdžių. Projektą remia Palangos miesto savivaldybė.

Informacija atnaujinta 2022-10-04