Darbuotojų atliekamos pagrindinės funkcijos

Direktorius

 • Priima sprendimus, dėl Centro veiklos organizavimo.
 • Kontroliuoja Centro padalinių darbą, užtikriną sėkmingą tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
 • Centro veiklą organizuoja planavimu,  teisingu, racionaliu resursų, piniginių lėšų skirstymu vadovaujantis teisės aktais ir vidaus dokumentais.

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

 • Rengia vidaus dokumentus, planuoja, organizuoja, vykdo.
 • Koordinuoja visų centro darbuotojų darbą, pateikia iškilusių problemų sprendimo būdus.
 • Įvertina personalo poreikius kvalifikacijos kėlimui bei tobulinimuisi, planuoja ir numato būtinas priemones šiems tikslams pasiekti.
 • Telkia kolektyvą įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.

Apskaitininkas

 • Tvarko Centro darbuotojų darbo laiko apskaitą, pildo žiniaraščius.
 • Parengia darbo sutartis.
 • Sąskaitų parengimas, išrašymas paslaugų gavėjams.
 • Finansinių galimybių parengimas.

Vyriausiasis buhalteris

 • Planuoja įstaigos biudžetą.
 • Organizuoja finansinę – buhalterinę, darbo užmokesčio apskaitą.
 • Teikia buhalterinę informaciją darbuotojams ir kitoms įstaigoms.
 • Atlieka bankinius apmokėjimus už paslaugas.
 • Tvarko atsiskaitymų apskaitą.

Administratorius

 • Organizuoja raštvedybą įstaigoje.
 • Teikia informaciją apie Centro teikiamas paslaugas.
 • Atsako už Centro dokumentų archyvą.
 • Prižiūri Centro internetinę svetainę.
 • BDAR pareigūnas.

Psichologas

 • Teikia psichologinę pagalbą Centro paslaugų gavėjams.
 • Įvertina, padeda spręsti paslaugų gavėjų, jų artimųjų, centro darbuotojų psichologines problemas, rengia individualias rekomendacijas, problemoms spręsti.
 • Atlieka psichologinių problemų prevenciją, psichologinių krizių prevenciją, intervenciją ir postvenciją.

Kineziterapeutas

 • Sudaro paslaugų gavėjų kineziterapijos planą, kompleksiškai taiko aktyvias ir pasyvias kineziterapijos priemones.
 • Pateikia paslaugų gavėjams ir jų artimiesiems metodinius nurodymus, sudaro individualias kineziterapijos programas.

Slaugytojas

 • Nustato slaugos poreikį vertina asmens situaciją, renka sistemina analizuoja aktualias ir galimas asmens problemas.
 • Vykdo slaugos paslaugų vertinimą, planuoja slaugą ir ją teikia.
 • Pasirūpina reikalingų medikamentų įsigijimu, jų saugojimu ir teisiniu panaudojimu.
 • Stebi paslaugų gavėjų elgesį, jų sveikatos fizinę, psichinę, socialinę būklę, teikia ataskaitas.
 • Seka paslaugų gavėjų ir darbuotojų savalaikį medicininį patikrinimą.
 • Atlieka profilaktines intervencijas (tepinėlių ėmimas, injekcijų atlikimas ir kt.) esant būtinumui.
 • Kontroliuoja paslaugų gavėjų poilsio režimą, maitinimą.

Ūkio priežiūros administratorius

 • Prižiūri ar teisingai eksploatuojami, materialinis turtas.
 • Organizuoja patalpų, santechnikos, elektros įrangos remonto bei kitus darbus ūkio tvarkymo srityje.
 • Sudaro Centro nekilnojamojo turto einamojo ir kapitalinio remonto planus ir sąmatas.
 • Organizuoja ir įgyvendina viešuosius pirkimus.
 • Prižiūri Centro sandėlį.
 • Vykdo Centre gaisrinės saugos, sveikatos saugos funkcijas.
 • BDAR atsakingas darbuotojas.

Ūkio darbininkas

 • Prižiūri tarnybinius automobilius ar jie techniškai tvarkingai, prižiūri įdiegtą į automobilius GPS sistemą, vedą duomenų (kuro, kilometrų) apskaitą, tvarko transporto priemonių eksploatavimo medžiagų apskaitą.
 • Vykdo smulkius patalpų, santechnikos, elektros įrangos remonto bei kitus darbus ūkio tvarkymo srityje. Prižiūri, kad Centro patalpose esantys įrenginiai būtų tvarkingi, nepavojingi sveikatai.

Vairuotojas

 • Teikia transporto paslaugas Centro paslaugų gavėjams.
 • Prižiūri, kad Centro automobiliai būtų techniškai tvarkingi.

Valytojas

 • Valo ir tvarko visas Centrui priklausančias patalpas.
 • Rūpinasi interjero ir eksterjero priežiūra.
 • Prižiūrėti ir laiku keisti skalbinius, rūšiuoti juos, atiduoti/priimti skalbinius į/iš paslaugos teikėjo.

Globos centro padalinys

Globos koordinatorius

 • Teikia pagalbą, vadovaudamasis atvejo vadybos metodu.
 • Organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką.
 • Teikia interesantams informaciją apie globą.
 • Parenka vaikui budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį pagal GIMK programas ir teikia jo kandidatūrą VTAS.

Atestuotas socialinis darbuotojas

 • Organizuoja ir veda mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams pagal globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymų rengimo programą GIMK.
 • Rengia ir teikia Vaiko teisių apsaugos skyriui įvertinimą.
 • Rengia fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendaciją.
 • Supažindina būsimus globėjus (rūpintojus), įtėvius su galimų įvaikinti/globoti vaikų sąrašu.

 Socialinės priežiūros padalinys

Atvejo vadybininkas

 • Formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas.
 • Nustato socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje lygį, vertinant vaiko ir jo šeimos apsaugos faktorių.
 • Organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą.

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis

 • Tiria šeimų socialinę situaciją, vertina konkrečios pagalbos šeimai poreikį ir numato galimus pagalbos būdus.
 • Planuoja ir teikia socialinę priežiūrą šeimoms jų socialinėje aplinkoje.
 • Formuoja šeimos bylą, renka ir tvarko informaciją, tvarko dokumentaciją.

Socialinis darbuotojas (neįgalumo ir neveiksnumo vertinimams, pagalbai į namus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ar socialinės globos) poreikio vertinimas)

 • organizuoja, planuoja, vykdo asmens neįgalumo ir neveiksnumo, gebėjimo pasirūpinti savimi vertinimas vertinimus, organizuoja, koordinuoja pagalbos į namus paslaugas.
 • socialinis darbuotojas teikia nurodymus lankomosios priežiūros darbuotojams teikiančioms paslaugą paslaugų gavėjams namuose.
 • pildo specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo klausimynus.
 • vykdo senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikių vertinimus.
 • Organizuoja pagalbos į namus teikimą.

Socialinis darbuotojas ( tech. Pagalbos priemonėms, spec. transportas)

 • organizuoja, planuoja, vykdo specialiojo transporto paslaugą, kompensuojamos technikos neįgaliesiems išdavimą, neįgaliųjų technikos nuomą.
 • Lankomosios priežiūros darbuotojas
 • kokybiškai teikia asmeniui (šeimai) sutartyje nustatytas pagalbos į namus paslaugas.

Individualios priežiūros darbuotojas

 • kokybiškai teikia asmeniui (šeimai) sutartyje nustatytas paslaugas.

Socialinės globos padalinys

Socialinis darbuotojas

   • organizuoja planuoja, vykdo paslaugų gavėjų gaunančių trumpalaikę socialinę globą (atokvėpio) paslaugą.
   • aktyviai įsijungia į dienos socialinės globos planavimą.
   • planuoja ir sudaro individualius (paslaugų gavėjų), metinius padalinio veiklos (užimtumo) planus.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

   • bendradarbiauja su asmens aplinka, teikia įvairių rūšių asmens higienos paslaugas.
   • užtikrina galimybę neįgaliems Centro lankytojams pagal jų specialiuosius poreikius ir galimybes įgyvendinti jiems parengtus individualius planus.
   • nepalieka paslaugų gavėjų be priežiūros, rūpinasi lankytojų saugumu ir sveikata.

Užimtumo specialistas

   • organizuoja Centro paslaugų gavėjų užimtumą.

Slaugytojo padėjėjas

   • padeda slaugytojui rinkti svarbiausius duomenis.
   • teikia pirmąją ir skubią medicinos pagalbą.
   • paslaugų gavėjus moko asmens higienos.
   • organizuoja paslaugų gavėjų maitinimą.

 

Informacija atnaujinta: 2021-10-12