Darbuotojų atliekamos pagrindinės funkcijos

Direktorius

 • priima sprendimus, dėl Centro veiklos organizavimo
 • kontroliuoja Centro padalinių darbą, užtikriną sėkmingą tikslų ir uždavinių įgyvendinimą
 • Centro veiklą organizuoja planavimu,  teisingu, racionaliu resursų, piniginių lėšų skirstymu vadovaujantis teisės aktais ir vidaus dokumentais

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

 • rengia vidaus dokumentus, planuoja, organizuoja, vykdo
 • koordinuoja visų centro darbuotojų darbą, pateikia iškilusių problemų sprendimo būdus
 • įvertina personalo poreikius kvalifikacijos kėlimui bei tobulinimuisi, planuoja ir numato būtinas priemones šiems tikslams pasiekti
 • telkia kolektyvą įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui

Apskaitininkas

 • tvarko Centro darbuotojų darbo laiko apskaitą, pildo žiniaraščius
 • parengia darbo sutartis
 • sąskaitų parengimas, išrašymas paslaugų gavėjams
 • finansinių galimybių parengimas

Vyriausiasis buhalteris

 • planuoja įstaigos biudžetą
 • organizuoja finansinę – buhalterinę, darbo užmokesčio apskaitą
 • teikia buhalterinę informaciją darbuotojams ir kitoms įstaigoms
 • atlieka bankinius apmokėjimus už paslaugas
 • tvarko atsiskaitymų apskaitą

Administratorius

 • organizuoja raštvedybą įstaigoje
 • teikia informaciją interesantams apie Centro teikiamas paslaugas
 • atsako už Centro dokumentų archyvą
 • prižiūri Centro internetinę svetainę.
 • atsakingas už asmens duomenų tvarkymą, priežiūrą Centre

Psichologas

 • teikia psichologinę pagalbą Centro paslaugų gavėjams
 • įvertina, padeda spręsti paslaugų gavėjų, jų artimųjų, centro darbuotojų psichologines problemas, rengia individualias rekomendacijas, problemoms spręsti.
 • atlieka psichologinių problemų prevenciją, psichologinių krizių prevenciją, intervenciją ir postvenciją

Kineziterapeutas

 • sudaro paslaugų gavėjų kineziterapijos planą, kompleksiškai taiko aktyvias ir pasyvias kineziterapijos priemones
 • pateikia paslaugų gavėjams ir jų artimiesiems metodinius nurodymus, sudaro individualias kineziterapijos programas

Slaugytojas

 • nustato slaugos poreikį vertina asmens situaciją, renka sistemina analizuoja aktualias ir galimas asmens problemas
 • vykdo slaugos paslaugų vertinimą, planuoja slaugą ir ją teikia
 • pasirūpina reikalingų medikamentų įsigijimu, jų saugojimu ir teisiniu panaudojimu
 • stebi paslaugų gavėjų elgesį, jų sveikatos fizinę, psichinę, socialinę būklę, teikia ataskaitas
 • seka paslaugų gavėjų ir darbuotojų savalaikį medicininį patikrinimą.
 • atlieka profilaktines intervencijas (tepinėlių ėmimas, injekcijų atlikimas ir kt.) esant būtinumui
 • kontroliuoja paslaugų gavėjų poilsio režimą, maitinimą
 • atsakinga už infekcijų vadovo Centre įgyvendinimą

Ūkio priežiūros administratorius

 • prižiūri ar teisingai eksploatuojami, materialinis turtas
 • organizuoja patalpų, santechnikos, elektros įrangos remonto bei kitus darbus ūkio tvarkymo srityje
 • sudaro Centro nekilnojamojo turto einamojo ir kapitalinio remonto planus ir sąmatas
 • organizuoja ir įgyvendina viešuosius pirkimus
 • prižiūri Centro sandėlį
 • vykdo Centre gaisrinės saugos, sveikatos saugos funkcijas

Ūkvedys

 • prižiūri tarnybinius automobilius ar jie techniškai tvarkingai, prižiūri įdiegtą į automobilius GPS sistemą, vedą duomenų (kuro, kilometrų) apskaitą, tvarko transporto priemonių eksploatavimo medžiagų apskaitą
 • vykdo smulkius patalpų, santechnikos, elektros įrangos remonto bei kitus darbus ūkio tvarkymo srityje. Prižiūri, kad Centro patalpose esantys įrenginiai būtų tvarkingi, nepavojingi sveikatai
 • vairuoją automobilį, teikia transporto paslaugą (esant poreikiui)

Vairuotojas

 • teikia transporto paslaugas Centro paslaugų gavėjams

Valytojas

 • valo ir tvarko  Centrui priklausančias patalpas

Globos koordinatorius

 • teikia pagalbą, vadovaudamasis atvejo vadybos metodu
 • organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką
 • teikia interesantams informaciją apie globą
 • parenka vaikui budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį pagal GIMK programas ir teikia jo kandidatūrą VTAS

Atestuotas socialinis darbuotojas (GIMK)

 • organizuoja ir veda mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams pagal globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymų rengimo programą GIMK
 • rengia ir teikia Vaiko teisių apsaugos skyriui įvertinimą
 • rengia fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendaciją
 • supažindina būsimus globėjus (rūpintojus), įtėvius su galimų įvaikinti/globoti vaikų sąrašu

 Atvejo vadybininkas

 • formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas.
 • nustato socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje lygį, vertinant vaiko ir jo šeimos apsaugos faktorių
 • organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis

 • analizuoja šeimų socialinę padėtį, vertina konkrečios pagalbos šeimai poreikį ir numato galimus pagalbos būdus
 • planuoja ir teikia socialinę priežiūrą šeimoms jų socialinėje aplinkoje
 • formuoja šeimos bylą, renka ir tvarko informaciją, tvarko dokumentaciją

Socialinis darbuotojas (neįgalumo ir neveiksnumo vertinimams, pagalbai į namus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ar socialinės globos) poreikio vertinimas)

 • organizuoja, planuoja, vykdo asmens neįgalumo ir neveiksnumo, gebėjimo pasirūpinti savimi vertinimas vertinimus, organizuoja, koordinuoja pagalbos į namus paslaugas
 • socialinis darbuotojas teikia nurodymus lankomosios priežiūros darbuotojams teikiančioms paslaugą paslaugų gavėjams namuose
 • pildo specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo klausimynus
 • vykdo senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikių vertinimus.
 • organizuoja pagalbos į namus teikimą

Socialinis darbuotojas (tech. Pagalbos priemonėms, spec. transportas)

 • organizuoja, planuoja, vykdo specialiojo transporto paslaugą, kompensuojamos technikos neįgaliesiems išdavimą, neįgaliųjų technikos nuomą

Socialinis darbuotojas (pagalba į namus, dienos socialinė globa namuose)

 • organizuoja, planuoja, vykdo  asmeniui (šeimai)  pagalbos į namus, dienos socialinės globos paslaugas namuose

Individualios priežiūros darbuotojas

 • kokybiškai teikia asmeniui (šeimai) sutartyje nustatytas paslaugas, asmens namuose

Dienos socialinė globa (institucijoje)

Socialinis darbuotojas

 • organizuoja planuoja, vykdo paslaugų gavėjų gaunančių socialinę globą paslaugą.
 • aktyviai įsijungia į dienos socialinės globos planavimą.
 • planuoja ir sudaro individualius (paslaugų gavėjų), metinius padalinio veiklos (užimtumo) planus.

Individualios priežiūros darbuotojas

 • bendradarbiauja su asmens aplinka, teikia įvairių rūšių asmens higienos paslaugas.
 • užtikrina galimybę neįgaliems Centro lankytojams pagal jų specialiuosius poreikius ir galimybes įgyvendinti jiems parengtus individualius planus
 • nepalieka paslaugų gavėjų be priežiūros, rūpinasi lankytojų saugumu ir sveikata
 • teikia pirmąją ir skubią medicinos pagalbą
 • paslaugų gavėjus moko asmens higienos
 • organizuoja paslaugų gavėjų maitinimą 

Užimtumo specialistas

 • organizuoja, vykdo Dienos socialinės globos paslaugų gavėjų (institucijoje) užimtumą

Individualios priežiūros darbuotojas (budintis)

 • budi visą parą Centre (Klaipėdos pl. 76), užtikrina intensyvios krizių įveikimo pagalbos, laikino apgyvendinimo teikimo funkciją

Informacija atnaujinta: 2022-10-03