Atvejo vadyba

Vadovaujanti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2018 m. liepos 4 d. Nr. A1-874 „Dėl įgaliojimo vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir įstaigos, vykdančios atvejo vadybą” Centrui suteikti įgaliojimai  vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus Palangos miesto savivaldybėje.
Atvejo vadyba – atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus. Atvejo vadybininkai užtikrina kliento ryšius su pagalbos ir įstaigų tinklais bei koordinuoja skirtingus tinklų komponentus, kad klientui būtų suteikta tinkama pagalba.
Atvejo vadybą sudaro:

 • šeimos poreikių pagalbai vertinimas (socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje lygiai, vaiko ir jo šeimos apsaugos faktorių vertinimas);
 • pagalbos organizavimas;
 • pagalbos plano sudarymas;
 • pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas;
 • šeimos stebėsena.

Dėl informacijos kreiptis į:

Atvejo vadybininkė Sonata Šiurkutė
El. paštas: sonata.siurkute@palangosspc.lt
Tel. numeris:  8 (620) 11 073

Atvejo vadybininkė Lina Jomantienė
El. paštas: lina.jomantiene@palangosspc.lt
Tel. numeris:  8 (687) 49 001

Atvejo vadybininkė Sandra Dimpartaitė Kavalskė (laikinai nedirba)

SOCIALINIS DARBAS SU ŠEIMOMIS

Socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis teikia bendrąsias bei specialiąsias (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo) socialines paslaugas šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, kuriose auga nepilnamečiai vaikai.

Teikiamos šios socialinės paslaugos:

 • Bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas.
 • Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, psichologinis konsultavimas, bendravimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas ir kitos paslaugos.

Socialinių paslaugų šeimoms tekimo tikslas – padėti ugdyti šeimos narių socialinius įgūdžius ir stiprinti motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, užtikrinti joje augančių vaikų visapusį vystymąsi ir ugdymą. Taip pat padėti stiprinti šeimos bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.).

Teikdami socialines paslaugos šeimoms socialiniai darbuotojai:

 • teikia šeimai jos situacijos gerinimui reikalingą informaciją, didina šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese;
 • konsultuoja (individuliai ir grupėmis), kartu su šeima analizuoja (šeimos) probleminę situaciją, ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų;
 • tarpininkauja šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos), parengia šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiunčia ir, esant poreikiui, palydi į jas;
 • ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka. Bendrauja su šeima vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos, buities tvarkymo, konfliktų su artimaisiais sprendimo, bei kitais gyvenime aktualiais klausimais;
 • ugdo ir palaiko kasdienio gyvenimo įgūdžius tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.;
 • teikia emocinę pagalbą, organizuoja šeimai (asmeniui) psichologo pagalbos teikimą;
 • skatina šeimų suaugusių narių profesinį aktyvumą, siekiant išvengti nedarbo, skatina aktyviau integruotis į darbo rinką;

Dėl informacijos kreiptis į:

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis Jovita Petreikienė
Tel.  +370 (612) 61251
El. paštas jovita.petreikiene@palangosspc.lt

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis Karolina Šliačkuvienė
Tel. +370 (619) 86070
El. paštas: karolina.sliackuviene@palangosspc.lt

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis Artūras Kerevičius
Tel. +370 (617) 47969
El. paštas arturas.kerevicius@palangosspc.lt

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis Vaida Žiauberienė
Tel. +370 (612) 46733
El. paštas vaida.ziauberiene@palangosspc.lt

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis Oksana Ruikytė
Tel. +370 (620) 12059
El. paštas oksanaruikyte@palangosspc.lt

Centro darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašas

Darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, metinis veiklos planas 2022 m. 
Palangos miesto socialinių paslaugų centro darbo su šeima, taikant atvejo vadybą, veiklos plano įgyvendinimas 2021 m.
Darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, metinis veiklos planas 2021 m. 
Palangos miesto socialinių paslaugų centro darbo su šeima, taikant atvejo vadybą, veiklos plano įgyvendinimas 2020 m.
Darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, metinis veiklos planas 2020 m.

Informacija atnaujinta: 2022-10-20