Paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų teikimo trukmė / dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

Informavimas reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai). 

Konsultavimas – pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų. 

Tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

Dėl informacijos kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Karoliną Šliačkuvienę
El. paštas: karolina.sliackuviene@palangosspc.lt
Tel.: 8 (619) 86070

Socialinę darbuotoją Liną Zobernytę
El. paštas lina.zobernyte@palangosspc.lt
Tel. numeris 8 (694) 96839

Informacija atnaujinta 2023-01-20

Psichosocialinė pagalba – pagalbos suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių išgyvenimų (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems. Paslauga teikiama nemokamai.

Paslaugų gavėjai gali būti:

 • Vaikai su negalia ir jų šeimos,
 • vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą,
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji,
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji,
 • krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,
 • socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos,
 • socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,
 • smurtautojai,
 • likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.) ir (ar) sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose,
 • kiti asmenys ir jų šeimos

Centro psichosocialinės pagalbos, laikino apnakvindinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas (taisyklės)

Dėl informacijos kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Gabrielę Katkutę 
El. paštas: gabriele.katkute@palangosspc.lt
Tel.:  8 (669) 81384

Socialinė darbuotoja Sandra Dimpartaitė – Kavalskė (laikinai nedirba)

Informacija atnaujinta 2023-01-27

Laikinas apnakvindinimas:

Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei. Ši paslauga teikiama pagal poreikį, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 7 paras. Paslauga teikiama nemokamai.

Policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų pristatyti asmenys laikino apnakvindinimo įstaigose apnakvindinami esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba.

Paslaugų gavėjai gali būti:

 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
 • senyvo amžiaus asmenys;
 • smurtautojai;
 • iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos.

Palangos miesto socialinių paslaugų centro psichosocialinės pagalbos, laikino apnakvindinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas (taisyklės)

Dėl informacijos kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Gabrielę Katkutę 
El. paštas: gabriele.katkute@palangosspc.lt
Tel.:  8 (669) 81384

Socialinė darbuotoja Sandra Dimpartaitė – Kavalskė (laikinai nedirba)

Tel. numeris visą parą: 8 (460) 53485; 8 (615) 27568

Informacija atnaujinta 2023-01-27

Intensyvi krizių įveikimo pagalbos paslauga:

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta. Paslauga teikiama pagal poreikį.

Paslaugų gavėjai gali būti:

 • vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą;
 • socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose;
 • smurtautojai;
 • iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.;
 • kiti asmenys (pvz.: smurtą patyrę asmenys, jų vaikai ir kt.).

Palangos miesto socialinių paslaugų centro psichosocialinės pagalbos, laikino apnakvindinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas (taisyklės)

Dėl informacijos kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Gabrielę Katkutę
El. paštas: gabriele.katkute@palangosspc.lt
Tel.:  8 (669) 81384

Socialinė darbuotoja Sandra Dimpartaitė – Kavalskė (laikinai nedirba)

Tel. numeris visą parą: 8 (460) 53485; 8 (615) 27568

Informacija atnaujinta 2022-10-14

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (TPP)

Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Jos skirtos tam, kad padėtų išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, darbinei veiklai.

Teisę į techninės pagalbos priemonių kompensavimą turi:

 • Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Palangos miesto savivaldybėje;
 • Asmenys, turintys teisę nemokamai ar dalinai mokamai gauti techninės pagalbos priemones: neįgalieji, neįgalūs vaikai, senatvės pensininkai ir kt.

Dėl aprūpinimo  regos, klausos, TPP priemonių vaikams, elektriniais ir aktyvaus tipo vežimėliais, individualiai pagamintomis specialiomis techninės pagalbos priemonėmis klientai turi kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, adresu: Šilutės pl. 4B, Klaipėda. Tel. (8 46) 210563.

Asmuo, norėdamas įsigyti techninės pagalbos priemonę (TPP), turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo;
 • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių.
 • lovoms, čiužiniams, lovos staliukams ir el. vonios suoliukams gydytojo pažymos nereikia;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, ar asmens tapatybės kortelę);
 • neįgaliojo pažymėjimą, pensininko pažymėjimą ar Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją;
 • norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, sudedamą vonią, elektrinį vonios suoliuką, staliuką prie lovos, pasėstą ar pagalvę būtina pristatyti visišką negalią liudijantį pažymėjimą arba Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją;

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodydami priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Palangos socialinių paslaugų centro neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašas

 

Dėl aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis kreiptis į:

Socialinę darbuotoją Laimą Poškienę
El. paštas: laima.poskiene1@palangosspc.lt
Tel.: 8 (460) 48264

Informacija atnaujinta: 2022-10-14

Dienos socialinė globa (institucijoje) tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Gavėjai – Vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys.

Teikimo trukmė nuo 3 val. iki 8 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę institucijoje.

Paslaugos sudėtis:

 • Informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • bendravimas,
 • laisvalaikio organizavimas,
 • maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),
 • psichologinė pagalba,
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.,
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,
 • transporto paslaugų organizavimas,
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugas teikiantys specialistai: Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, psichologas, kineziterapeutas, slaugytojas, užimtumo specialistas.

Mokėjimas už dienos socialinę globą:

 • mokėjimas už dienos globą dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas;
 • vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos globą dydis yra:

Iki 2 VRP (258 Eur) asmuo moka 10 procentų asmens pajamų;
Nuo 2 iki 3 VRP (258-387 Eur) asmuo moka 15 procentus asmens pajamų;
Kitais atvejais 3 VRP (387 Eur) > asmuo moka 20 procentų asmens pajamų.

 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurio pajamos vienam šeimos nariui už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos globą,  mokėjimo dydis yra:

Iki 2 VRP (258 Eur) asmuo moka 10 procentų asmens pajamų;
Nuo 2 iki 3 VRP (258-387 Eur) asmuo moka 20 procentus asmens pajamų;
Nuo 3 iki 4 VRP (387-516 Eur) asmuo moka 30 procentų asmens pajamų;
Nuo 4 iki 5 VRP (516-645 Eur) asmuo moka 40 procentų asmens pajamų;
Kitais atvejais 5VRP (645 Eur) > asmuo moka 50  procentų asmens pajamų.

 • mokestis už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teiktą dienos globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos globos trukmei patvirtintomis Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2020 m. sausio 30 d. Nr. T2-8 „Dėl tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo“.

Teikiant dienos socialinės globos paslaugas Centre vykdomos  užimtumo veiklos:

 • Dailės terapija;
 • Kineziterapija;
 • Taikomoji fizinė veikla;
 • Įvairūs rankdarbiai (karpiniai, vilnos vėlimas, dekupažas, medžio darbai, antrinių žaliavų panaudojimas, smėlio panaudojimas meninėje veikloje ir kt. );
 • Kasdieninių savitvarkos ir gyvenimo įgūdžių palaikymas bei ugdymas;
 • Socialinių įgūdžių palaikymas;
 • Skaitymo – rašymo įgūdžių palaikymas;
 • Pažintinė veikla;
 • Kompiuterinis raštingumas;
 • Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį;

Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos:
I – V  nuo 7.30 iki 17.00 val.

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Aliną Andronovą
El. paštas alina.andronova@palangosspc.lt
Tel. numeris  8 (618) 16 569

Dėl dienos socialinės globos skyrimo
asmuo (rūpintojas, globėjas, šeimos narys, artimieji giminaičiai) raštišku prašymu kreipiasi į Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių, adresu: Vytauto g. 112, tel. 8 (460) 48716.

Palangos miesto socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos paslaugų organizavimo aprašas

Palangos miesto socialinių paslaugų centro maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų teikimo sąrašas
Palangos miesto socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos 2022 metų veiklos planas
Dienos-socialinės-globos-2021-m.-veiklos-plano-įsivertinimas
Palangos miesto socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos 2021 m. veiklos planas

 Mokėjimas už socialines paslaugas tarybos sprendimas

Informacija atnaujinta 2022-11-18

Dienos socialinė globa (institucijoje) tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Teikimo trukmė: nuo 3 val. iki 8 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę institucijoje.

Paslaugos sudėtis:

 • Informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas,
 • bendravimas,
 • laisvalaikio organizavimas,
 • maitinimo organizavimas (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 val. per dieną),
 • psichologinė pagalba,
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.,
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas,
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • darbo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,
 • transporto paslaugų organizavimas,
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugas teikiantys specialistai: Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, psichologas, kineziterapeutas, slaugytojas.

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Ritą Žukauskaitę
Žuvėdrų g. 4, Palanga (Šventoji)
Tel. 8 (460) 30569
El. p. spc.sventoji.zuvedru@gmail.com

 

Informacija atnaujinta 2023-01-23

Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalba į namus teikiama pagal nustatytą poreikį iki 10 val. per savaitę suaugusiam asmeniui su negalia ir jo šeimai, senyvo amžiaus asmeniui ir jo šeimai, socialinę riziką patiriančiai šeimai, vaikui su negalia ir jo šeimai, kitiems asmenims ir šeimoms laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems žmonėms.

Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugą:

 • mokėjimas už pagalbos į namus paslaugos dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas;
 • asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbos į namus paslaugą dydis yra:

♦ Iki 2 VRP (314 Eur) asmuo paslauga gauna nemokamai; 
♦ Nuo 2 iki 3 VRP (314-471 Eur) asmuo moka 5 procentus asmens pajamų;
♦ Nuo 3 iki 4 VRP (471-628 Eur) asmuo moka 10 procentų asmens pajamų;
♦ Nuo 4 iki 5 VRP (516-645 Eur) asmuo moka 15 procentų asmens pajamų;
♦ Kitais atvejais 5VRP (628-785 Eur) > asmuo moka 20 procentų asmens pajamų.

 • Asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už Valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (314 Eur.), pagalbos į namus paslauga teikiama nemokamai;
 • atskaičius nustatyta mokėjimą už pagalbos į namus paslaugą asmens (šeimos) mėnesio pajamos negali likti mažesnės nei dvigubas Valstybės remiamų pajamų dydis (258 Eur.);
 •  mokestis už pagalbos į namus paslaugas, Palangos m. savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T2-217 sprendimu „Dėl tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo”, nustatomas: paslaugos kainą 4,59 eur/val. dauginama iš teiktų pagalbos į namus valandų skaičiaus.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl pagalbos į namus paslaugos gavimo kreipiasi į Palangos miesto socialinių paslaugų centrą adresu Gintaro g. 34, Palanga   Tel. 8 (619) 86070 ir pateikia:

   • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (pildo formą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro);
   • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiai));
   • kitus turimus socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą, darbingumo lygio pažymą, pažymą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos), ar/ir transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymas ar kt.);
   • medicininę pažymą iš gydytojo dėl paslaugos būtinumo (jeigu asmeniui nenustatytas specialusis priežiūros (pagalbos), slaugos ar transporto išlaidų kompensacijos poreikis).

Dėl pagalbos į namus paslaugos skyrimo svarsto Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrimo komisija, kuri priima sprendimą. Priimtas sprendimas perduodamas Palangos miesto socialinių paslaugų centrui, kuris organizuoja paslaugų teikimą.

Pagalba į namus teikiama:

   • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
   • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
   • socialinę riziką patiriančios šeimoms;
   • vaikams su negalia ir jų šeimoms;
   • kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).

Pagalbos į namus paslaugas teikia:

   • socialinis darbuotojas
   • individualios priežiūros darbuotojas


Pagalbos į namus paslaugos sąrašas
Pagalbos į namus paslaugų gavėjų vertinimas
Mokėjimas už socialines paslaugas tarybos sprendimas 

Pagalba į namus eilė:  Laukiančių asmenų nėra.

Dėl informacijos kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Karoliną Šliačkuvienę
El. paštas: karolina.sliackuviene@palangosspc.lt
Tel. numeris 8 (619) 86070

Informacija atnaujinta: 2023-01-31

Dienos socialinė globa asmens namuose teikiama pagal nustatytą poreikį iki 4,5 val. per dieną, 5 dienas per savaitę, darbo dienomis.
Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai – suaugę ir (ar) senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas visiškas nesavarankiškumo lygis.
Mokėjimas už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas:
• mokėjimo dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas;
• asmens (šeimos) mokėjimo už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas dydis yra:

Vienam gyvenančiam asmeniui:

 • Iki 2 VRP (314 Eur) asmuo moka 10 procentų asmens pajamų;
 • Nuo 2 iki 3 VRP (314-471 Eur) asmuo moka 15 procentų asmens pajamų;
 • Kitais atvejais (nuo 471 Eur) asmuo moka 20 procentų asmens pajamų;

Šeimoje gyvenančiam asmeniui:

 • 10 proc. šeimos pajamų (šeimoje gyvenančiam asmeniui, kai šeimos pajamos iki 2 VRP)
 • 20 proc. šeimos pajamų (šeimoje gyvenančiam asmeniui, kai šeimos pajamos nuo 2 iki 3 VRP)
 • 30 proc. šeimos pajamų (šeimoje gyvenančiam asmeniui, kai šeimos pajamos nuo 3–4 VRP)
 • 40 proc. šeimos pajamų (šeimoje gyvenančiam asmeniui, kai šeimos pajamos nuo 4–5 VRP)
 • Kitais atvejais 50 proc. šeimos pajamų (šeimoje gyvenančiam asmeniui, kai šeimos pajamos viršija 5 VRP)

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavimo kreipiasi į Palangos miesto socialinių paslaugų centrą ir pateikia:

 • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (pildo formą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiai));
 • kitus turimus socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą, darbingumo lygio pažymą, pažymą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, specialiojo nuolatinės slaugos ar kt.);

Dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo svarsto Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrimo komisija, kuri priima sprendimą. Priimtas sprendimas perduodamas Palangos miesto socialinių paslaugų centrui, kuris organizuoja paslaugų teikimą.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikia:

 • socialinis darbuotojas
 • individualios priežiūros darbuotojas.

Dėl informacijos kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Karoliną Šliačkuvienę,
El. paštas: karolina.sliackuviene@palangosspc.lt
Tel. numeris: 8 (619) 86070

Dienos socialinės globos namuose paslaugų sąrašas 
Mokėjimas už socialines paslaugas tarybos sprendimas 

Dienos socialinei globai asmens namuose gauti eilių nėra

Informacija atnaujinta: 2023-01-31

Paslauga teikiama asmeniui (šeimai), kuris dėl negalios, ligos ar senatvės negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, vykti į socialinių paslaugų, švietimo, gydymo, reabilitacijos įstaigas, techninės pagalbos neįgaliesiems centrus ir kitos būtinos pagalbos atvejais.

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl transporto paslaugos gavimo kreipiasi į Palangos miesto socialinių paslaugų centrą adresu Gintaro g. 34, Palanga (Palangos savivaldybės kiemas) tel. 8 (460) 48264, 8 (620) 13582   ir pateikia:

 • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (pildo formą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiai));
 • kitus turimus socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą, darbingumo lygio pažymą, pažymą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos), ar/ir transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymas ar kt.);
 • pažymas apie asmens (šeimos) pajamas, gautas per 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi dėl paslaugos (pažymų pateikti nereikia, kai pareiškėjas (šeimos nariai) gauna pensijas ar kitas išmokas, mokamas Sodros, socialinės rūpybos skyriaus, Darbo biržos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM, arba kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą paslaugos kainą);
 • medicininę pažymą iš gydytojo ar kitus dokumentus įrodančius paslaugos būtinumą, kai asmeniui nėra nustatytas transporto išlaidų kompensacijos poreikis.
 • paslauga teikiama asmenims deklaravusiems gyvenamąją vietą Palangos savivaldybėje.

Dėl transporto paslaugos asmeniui (šeimai) skyrimo, sprendimą priima Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktorius.

Transporto kaina: 

Asmeniui (šeimai), kuris dėl negalios, ligos ar senatvės negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, vykti į socialinių paslaugų, švietimo, gydymo, reabilitacijos įstaigas, techninės pagalbos neįgaliesiems centrus ir kitos būtinos pagalbos atvejais, paslaugos mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos  „Dėl tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo” 2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T2-217 punktu 19.6 – paslaugos kaina pagal individualius užsakymus – 0,45 Eur./km.

Paslaugų gavėjams, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, transporto paslaugos mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos  „Dėl tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo” 2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T2-217 punktu 19.6 – paslaugos kaina pagal nustatytus maršrutus – 0,36 Eur./km ir vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo” 2020 m. sausio 30 d. Nr.T2-8 punktu 11.1 – iš dalies moka 10 procentų jiems apskaičiuotos paslaugos kainos. 

Transporto paslaugos teikimo ir organizavimo tvarkos aprašas

2022 TPP tvarka 2022-03-23 
2022 transporto tvarka 
2022 transporto priedas Nr. 2 Papildomas susitarimas
2022 m. transporto priedas Nr. 1
Mokėjimas už socialines paslaugas tarybos sprendimas 

Atnaujinta 2023-01-11

ASMENS GEBĖJIMO PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENINIUS SPRENDIMUS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.10 straipsnio „Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu tam tikroje srityje“ pakeitimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-742 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. A1-1603 „Dėl direktoriaus 2016 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. A1-247 pakeitimo“, Palangos miesto socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai vertina asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.

Vertinamos šios sritys:

 • Turtinių santykių sritys – asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, turto naudojimas, valdymas.
 • Asmeninių neturtinių santykių sritys – savitvarkos įgūdžių sritis, sveikatos priežiūros sritis, šeimos santykių sritis, darbo teisinių santykių sritis.

Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, asmens gebėjimai tam tikroje srityje yra vertinami pagal šiuos kriterijus:

 • Asmens supratimą – ar geba savarankiškai suprasti informaciją ir priimti sprendimus.
 • Asmens gebėjimą įvertinti – ar geba savarankiškai įvertinti aplinkybes ir numatyti pasekmes dėl tam tikro savo galimo sprendimo priėmimo.
 • Asmens gebėjimą paaiškinti – ar geba savarankiškai nuosekliai ir aiškiai paaiškinti savo sprendimo esmę ir priežastis.
 • Asmens gebėjimą savarankiškai atlikti veiksmus – ar geba savanoriškai ir savarankiškai atlikti nuoseklius veiksmus tam tikram savo galimam sprendimui priimti ir įgyvendinti.

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašas

ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI ĮVERTINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/v-1530 „Dėl  Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. A3-666 „Dėl direktoriaus 2019 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. A3-393 pakeitimo“, Palangos miesto socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai vertina senatvės pensinio amžiaus asmenų, kuriems nustatomi specialieji poreikiai, savarankiškumą kasdienėje veikloje, pildo Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną.

Specialieji poreikiai vertinami individualiai 5 veiklose:

 1. Mobilumas/judėjimas
 2. Žinių taikymas
 3. Bendravimas
 4. Savarankiškumas
 5. Kasdienė veikla.

SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 27 d. įsakymu A1-1553 „Dėl direktoriaus 2019 m. vasario 21d. įsakymo A1-212 pakeitimo“ Palangos miesto socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai vertina senyvo amžiaus bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikį.

Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal asmens socialinio ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus.

Asmens socialinis savarankiškumas vertinamas, atsižvelgiant į asmens bendruomeninius ryšius, bendravimo įgūdžius, gyvenamosios aplinkos pritaikymą, darbingo amžiaus asmens galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir užimtume, ryšius su šeima ir artimaisiais, artimųjų galimybes suteikti pagalbą asmeniui ir asmens motyvaciją priimti pagalbą.

Asmens fizinis savarankiškumas vertinamas, atsižvelgiant į asmens galimybę savarankiškai judėti, maitintis, atlikti namų buities darbus, tvarkyti finansinius reikalus, asmens pažintines funkcijas, fizinę ir psichinę sveikatos būklę, poreikį pagalbai ir šeimos narių ar artimųjų galimybes suteikti pagalbą.

Dėl informacijos kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Liną Zobernytę
El. paštas lina.zobernyte@palangosspc.lt
Tel. numeris 8 (694) 96839

Informacija atnaujinta: 2022-10-14

Palangos miesto savivaldybėje sudaryta galimybė išsinuomoti, laikinai naudoti techninės pagalbos priemones.

Asmenims deklaravusiems gyvenamąją vietą Palangos sav. priemonių nuoma teikiama nemokamai.

Dėl informacijos kreiptis į:
Socialinę darbuotoją Laimą Poškienę
El. paštas laima.poskiene1@palangosspc.lt
Tel. 8 (460) 48264

Šiuo metu galimų išsinuomoti techninių pagalbos priemonių sąrašas:

Priemonės pavadinimasKiekis
Pažastiniai ramentai2
Alkūniniai ramentai2
Universalus mechaninis vežimėlis1
Laiptų kopiklis2
Mobilus keltuvas1
Laiptų kopiklis su centro darbuotojo aptarnavimuPagal poreikį


Palangos miesto savivaldybės Tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimas Nr. T2-2

Techninės pagalbos priemonių nuomos 2022 m. veiklos planas

 

Palangos m. savivaldybės Tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr.T-150 patvirtintas:
Techninės pagalbos priemonių nuomos tvarkos aprašas ir įkainiai

Informacija atnaujinta 2022-10-14

Vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2018 m. liepos 4 d. Nr. A1-874 „Dėl įgaliojimo vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir įstaigos, vykdančios atvejo vadybą” Centrui suteikti įgaliojimai  vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus Palangos miesto savivaldybėje.
Atvejo vadyba – atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus. Atvejo vadybininkai užtikrina kliento ryšius su pagalbos ir įstaigų tinklais bei koordinuoja skirtingus tinklų komponentus, kad klientui būtų suteikta tinkama pagalba.
Atvejo vadybą sudaro:

 • šeimos poreikių pagalbai vertinimas (socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje lygiai, vaiko ir jo šeimos apsaugos faktorių vertinimas);
 • pagalbos organizavimas;
 • pagalbos plano sudarymas;
 • pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas;
 • šeimos stebėsena.

Dėl informacijos kreiptis į: 
Atvejo vadybininkė Sonata Šiurkutė
El. paštas: sonata.siurkute@palangosspc.lt
Tel.:  8 (620) 11 073

Atvejo vadybininkė Lina Jomantienė
El. paštas: lina.jomantiene@palangosspc.lt
Tel.:  8 (687) 49 001

Atvejo vadybininkė Sandra Dimpartaitė-Kavalskė (laikinai nedirba)

SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA ŠEIMOMS

Paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančioms šeimoms, turinčioms vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant jas įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

Teikiamos šios socialinės paslaugos:

Socialinės priežiūros paslaugos: informuoti ir konsultuoti šeimas, auginančias nepilnamečius vaikus ir patiriančias socialinę riziką, ugdyti paslaugų gavėjų tėvystės ir socialinius įgūdžius, teikti emocinę bei socialinę pagalbą šeimos socialinėje aplinkoje,  tarpininkauti šeimai dėl pagalbos, organizuoti kitas pagalbos priemones pagal šeimos narių poreikius.

Dėl informacijos kreiptis į:

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis Jovita Petreikienė
Tel.  +370 (612) 61251
El. paštas jovita.petreikiene@palangosspc.lt

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis Artūras Kerevičius
Tel. +370 (617) 47969
El. paštas arturas.kerevicius@palangosspc.lt

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis Vaida Žiauberienė
Tel. +370 (612) 46733
El. paštas vaida.ziauberiene@palangosspc.lt

Socialinis darbuotojas darbui su šeimomis Oksana Ruikytė
Tel. +370 (620) 12059
El. paštas oksanaruikyte@palangosspc.lt

Individualios priežiūros paslauga

Individualios priežiūros darbuotojas teikia socialinės priežiūros paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kuriose auga vaikai  iki 1 metų,  arba šeimoms auginančios vaikus su negalia. 

Specialistas paslaugas  teikia atsižvelgiant į šeimos individualius poreikius: 

 • teikia pagalbą šeimos nariams prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, užtikrinant jų saugumą;
 • teikia įgūdžių ugdymą ir poreikių tenkinimą pagal vaiko amžių;
 • diegia, ugdo ir palaiko paslaugų gavėjų socialinius, bendravimo, darbinius, motinystės/tėvystės, kitus socialinio darbo su paslaugų gavėjo šeima plane numatytus įgūdžius;  
 • kartu su socialiniais darbuotojais ugdo tėvų atsakingos tėvystės įgūdžius ir teikia praktinę pagalbą auginant vaikus;
 • stengiasi įgalinti šeimą savarankiškai rūpintis ir tinkamai prižiūrėti savo vaikus, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo.
  Individualios priežiūros darbuotoja:
  Rima Padroštytė

Centro darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašas

Darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, metinis veiklos planas 2022 m. 
Palangos miesto socialinių paslaugų centro darbo su šeima, taikant atvejo vadybą, veiklos plano įgyvendinimas 2021 m.
Darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, metinis veiklos planas 2021 m. 
Palangos miesto socialinių paslaugų centro darbo su šeima, taikant atvejo vadybą, veiklos plano įgyvendinimas 2020 m.
Darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, metinis veiklos planas 2020 m.

Informacija atnaujinta: 2023-01-18

Vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2022 m. spalio 17 d. Nr. A1-1613 „Dėl užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti Palangos miesto savivaldybėje, tvarkos aprašo tvirtinimo”  Centrui pavesta įgyvendinti Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį Palangos miesto savivaldybėje.

Nedirbančių asmenų atvejo vadyba – koordinuoja užimtumo didinimo programą, skirtą užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, ir numatytų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų teikimą asmenims.

Dėl informacijos kreiptis į: 
Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas
Darius Grubys 
El. paštas darius.grubys@palangosspc.lt
Tel.: 8 (644) 97947

Dėl užimtumo didinimo programos aprašo patvirtinimo
Įsakymas dėl atvejo komandos darbo tvarkos organizavimo aprašo tvirtinimo
Dėl atvejo komandos darbo tvarkos organizavimo aprašo priedų patvirtinimo

Informacija atnaujinta: 2022-11-18