Informacija apie budinčius globotojus

Palangos miesto savivaldybėje budintis globotojas veiklą pradėjo nuo 2020-02-13, kuris priima 1 -ieną tėvų globos netekusį vaiką bet kuriuo paros metu.
Asmenis, norinčius tapti budinčiais globotojais, prašome kreiptis į Palangos miesto socialinių paslaugų centro Globos centrą, adresu  Gintaro g. 34, Palanga.
Kontaktinis asmuo Globos koordinatorė Vitalija Kniukštienė, Tel.: 8 (460) 48412; mob. tel. 8 (618) 43170; El. paštas: kniukstiene.vitalija@palangosspc.lt

 • Budintis globotojas prižiūri vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais, savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.
 • Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymą.
 • Budintis globotojas prižiūri vaiką:
 • kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje;
 • Siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, globėjams,nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam, – iki 3 mėnesių per kalendorinius metus);
 • Tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas.

Budinčio globotojo gaunamos lėšos (mėnesio atlygis)

Vaikas  nuo 3 metų
 
Vaikas  iki 3 metų arba vaikas,
kuriam nustatytas  vidutinis ar sunkus neįgalumas
1 vaikas – 1,25 (MMA) – 802.50 €
2 vaikai – 1,5 (MMA) – 963.00 €
3 vaikai – 1,75 ( MMA) – 1123.50 €
1 vaikas – 1,75 (MMA) – 1123.50 €
2 vaikai  – 2,5 (MMA) – 1605.00 €
3 vaikai – 3,25 (MMA )- 2086.50 €

 

Lėšos vaiko priežiūrai

 • vaiko globos rūpybos išmoka; (160 €)
 • globos (rūpybos) išmokų tikslinis priedas; (160 €)
 • išmoka vaikui (vaiko pinigai); (70.00 €)
 • pagalbos pinigai:
 • 3 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka už kiekvieną apgyvendintą vaiką;(120 €)
 • 5 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė įsikūrimo pašalpa (būtiniausiems daiktams, namų apyvokos reikmenims ir kt); (200 €).

Norint vykdyti budinčio globotojo veiklą:

 • Reikia kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių ir pateikti:
 1. Prašymą;
 2. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046a forma) sveikatos pažymėjimą, patvirtinantį, kad Jūs nesergate ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;
 3. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo galėtų vykdyti budinčio globotojo veiklą.
 • Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs nurodytus dokumentus ar jų kopijas surinks papildomą informaciją ir atliks pradinį vertinimą. Pradinis asmens įvertinimas truks ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų nuo aukščiau 1,2,3 punktuose nurodytų dokumentų gavimo Tarnybos teritoriniame skyriuje dienos.
 • Mokymai būsimiems globėjams (rūpintojams). Asmuo, norintis vykdyti budinčio globotojo veiklą turi dalyvauti Pagrindiniuose (7 užsiėmimai) mokymuose ir Specializuotose (6 užsiėmimai) mokymuose pagal GIMK (Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66.) programą.
 • Asmuo, baigęs mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams) pagal GIMK programą bei gavęs teigiamą išvadą apie fizinio asmens, norinčio tapti budinčiu globotoju, pasirengimą prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus su Globos centru sudaro budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.
 • Budintis globotojas vaiko (-ų) priežiūros paslaugas teikia pagal individualios veiklos pažymėjimą.

Pasidalinkite