Projektinė veikla

,,Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Palangos miesto savivaldybėje”

Palangos miesto savivaldybės administracija kartu su partneriu Palangos miesto socialinių paslaugų centru  įgyvendina gerovės konsultantų modelio įdiegimą savivaldybėje. Projekto tikslas – psichinės sveikatos stiprinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas Palangos miesto savivaldybėje. Projekto naudą gaus Palangos miesto gyventojai (suaugę nuo 18 metų ir vaikai nuo 16 iki 18 metų), kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos bei psichologinės adaptacijos problemų požymiai. Projekto tikslui įgyvendinti, numatyti uždaviniai:
1. Darbo vietų gerovės konsultantui įrengimas ( baldų, įrangos, gerovės konsultanto darbo kokybę gerinančių priemonių įsigijimas).
2. Gerovės konsultantų paslaugų patrauklumo didinimas savivaldybės tarpinstituciniame lygmenyje.
3. Gerovės konsultanto paslaugų teikimas.
Projekto metu vykdoma viešinimo kampanija, kurios pagalba bus siekiama suformuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie gerovės konsultanto paslaugas ir galimą jų naudą žmogaus psichinei sveikatai. Projekto įgyvendinimas reikšmingai prisideda prie vienos iš nacionalinių tikslų siekimo – rūpintis visuomenės sveikatos išsaugojimu bei gerinimu ir atitinka Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2021-2023 metų strateginio plano misiją – ilgas ir visavertis sveiko žmogaus gyvenimas. Projektas finansuojamas 2014–2021m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis.

Daugiau informacijos: https://www.palanga.lt/projektai/geroves-konsultantu-modelio-idiegimas-palangos-miesto-savivaldybeje-lt03-1-sam-k03-005/9024

 

 

,,Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje”

Palangos miesto socialinių paslaugų centras 2024 m. sausio 4 d. pasirašė sutartį su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru dėl dalyvavimo ,,Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo Lietuvoje” projekte Nr. 07-008-P-0001. Projekto tikslas Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos EQUASS palaikymas Centre, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą. Centras šio projekto metu pratęs sertifikuotas dienos socialinės globos institucijoje ir socialinės priežiūros šeimoms paslaugas EQUASS Assurance sertifikatu iki 2027 m. Dalyvavimo projekte sutartis galioja iki 2027 m. kovo 31 dienos.

Palangos miesto socialinių paslaugų centras dalyvauja projekte Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001„Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą” ir įdiegė įstaigoje  EQUASS kokybės sistemą dviejose srityse – socialinė priežiūra šeimoms ir dienos socialinė globa institucijoje.

Centras 2019 m. birželio 25 dieną su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru pasirašė dalyvavimo projekte Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą” sutartį. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą dvejose Centre vykdomose veiklose: socialinė priežiūra šeimoms ir dienos socialinė globa institucijoje.   Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.  Projekto tikslas – didinti socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.
2021 m. birželio 22 d. Palangos miesto socialinių paslaugų centras gavo EQUASS Assurance sertifikatą ir atitinka visus EQUASS kokybės standartus.   

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

 

 

ES bendrai finansuojamas projektas „PASLAUGŲ, SKATINANČIŲ IR EFEKTYVIAI PALAIKANČIŲ GLOBĄ ŠEIMOS APLINKOJE, VYSTYMAS„ Nr. 07-016-P-0001

Projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 

  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 32 234,40 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

„Tarpinstitucinis bendradarbiavimas diegiant pagalbos mechanizmą savivaldybėje“

Palangos savivaldybė kartu su Šeimos santykiu institutu vykdo projektą „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas diegiant pagalbos mechanizmą savivaldybėje“.  Palangos socialinių paslaugų centro specialistai: psichologė Jelena Bachlina ir socialinė darbuotoja  Jovita Petreikienė dalyvauja šiame projekte. Jos veda grupę „Tėvų ir šeimų bendravimo įgūdžių lavinimas“. Šio projekto rėmuose  šeimos nariai dalyvauja trijuose grupėse: vaikų grupė (7 susitikimai), tėvų grupė (7 susitikimai), bendra vaikų ir tėvų grupė (14 susitikimų). Užsiėmimai vyksta rugsėjo, spalio mėnesiais.

Informacija atnaujinta 2024-01-29

 

Projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, vidurio ir vakarų Lietuvos regione”

Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kartu su partneriais, nuo 2024 m. balandžio mėn. pradeda vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione”. Nr. 07-018-p-0001.

Palangos savivaldybėje projektas pradedamas vykdyti 2024 m. gegužės mėn.

Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su intelekto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024–2029 m.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą:

Projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-P-0001 – Institucinės globos pertvarka

Informacija pildoma.