GLOBOS CENTRAS

Palangos miesto socialinių paslaugų centrui, Palangos miesto tarybos sprendimu 2018 m. balandžio 26 d. Nr. T2-96,  pavesta vykdyti Globos centro funkcijas. Pagrindinis globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams),  įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje. Šią veiklą organizuoja Centro globos koordinatorius.

Pagrindinės globos centro funkcijos:

 • organizuoja ir (ar) vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką;
 • konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;
 • vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynos dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti, auginti, įvaikinti vaikus bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal GIMK programą;
 • teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynos dalyviams ir norintiems jais tapti asmenims, rengia asmenų, siekiančių tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, šeimynos dalyviais, mokymus ir pasirengimo tėvų globos netekusio vaiko globai, priežiūrai ar įvaikinimui vertinimą, organizuoja savitarpio pagalbos grupes;
 • dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, bei VVTAĮT įgalioto teritorinio skyriaus prašymu dalyvauja vaiko nuolatinės globos (rūpybos) peržiūrose;
 • koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, budintiems globotojams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ir (ar) teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams reikiamą pagalbą (socialinę, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kt.);
 • koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų (rūpintojų), šeimynų, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ir (ar) teikia, organizuoja šiems vaikams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams psichosocialinę, konsultacinę ar kitą reikiamą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, pateikusiems prašymą dėl tęstinių paslaugų teikimo;
 • teikia budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams intensyvią pagalbą.
 • organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) ir, esant galimybėms, šeimynos dalyviams;
 • įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, atstovo pagal įstatymą teises ir pareigas.
 • vertina budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros veiklos kokybę.
 • užtikrindamas geriausius vaiko interesus, bendradarbiauja su Savivaldybės administracija, VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais;
 • dalijasi gerąja patirtimi su kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, šeimynomis
 • organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimo kursus globos centro specialistams;
 • įvertina mokymų aktualiomis temomis poreikį ir budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) prašymu juos organizuoja;
 • budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) prašymu vaikams organizuoja priežiūros paslaugas;
 • įvairiomis komunikacijos priemonėmis viešina globos centro veiklą, šviečia visuomenę vaikų globos (rūpybos), įvaikinimo, budinčio globotojo veiklos klausimais, skatina teigiamas visuomenės nuostatas ir pozityvų požiūrį į vaikus, netekusius tėvų globos, informuoja apie įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje, budinčio globotojo veiklos galimybes.

 

VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA“

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31
Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, įsigyti automobilius, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams. Projekto metu numatomos įgyvendinti tarpinstitucinio, tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonės – apskritojo stalo diskusijos visose regionuose bei nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų konsultavimas, veiklos kokybės stebėsena, konsultavimas, vertinimas.

Projekto tikslinės grupės – globos centrai, globos centrų darbuotojai.

Globos centrų tikslinės grupės – globojami (rūpinami), prižiūrimi ir įvaikinti vaikai ir jų globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įvaikintojai bei  jų šeimų nariai, ketinantys globoti (rūpinti), teikti budinčio globotojo paslaugas ar įvaikinti.

Globos centro teikiamos paslaugos – konsultacijos ir informacijos teikimas, mokymai ketinantiems globoti (rūpinti), įvaikinti ar teikti budinčio globotojo paslaugas; psichologinės, socialinės ar kt. konsultacijos; ryšių palaikymo su tėvais ir artimaisiais; savitarpio pagalbos ir mokymų grupės; globos koordinatoriaus pagalba; laikinas atokvėpis krizės metu; laikinas apgyvendinimas ir laikinoji vaiko globa pas budinčius globotojus.

Projekto siekiami rezultatai – įveiklinti globos centrai.
Visi Lietuvos globos centrai – https://globoscentrai.lt/

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis:  Globos koordinatorė Vitalija Senkienė  Tel.: 8(460) 48412;mob. tel.8 (618) 43170; El. paštas: senkiene.vitalija@palangosspc.lt

Dėl informacijos kreiptis į:
Globos koordinatorę Vitaliją Senkienę
El. paštas: senkiene.vitalija@palangosspc.lt
Tel. numeris:  8 618 43 170

Globos koordinatorę Gražvilę Grigalytę
El. p. grazvile.grygalyte@palangosspc.lt
Tel. numeris 8 615 70 145

Atestuotą socialinę darbuotoją (GIMK) Gražiną Diemintienę
El. p. grazina.diemintiene@palangosspc.lt;
Tel. numeris 8 626 54 623

/Atestuota socialinė darbuotoja (GIMK) Agnė Ronkė laikinai nedirba/

 

Psichologę Jeleną Bachliną
El. paštas: jelena.bachlina@palangosspc.lt
Tel. numeris: 8 615 66 139

 

Apie mus rašo:
https://www.palangostiltas.lt/+gerumo+salos+zinute+visiems+kiekvienas+vaikas+turi+prigimtine+teise+augti+seimoje,7,2,11306.html

Palangos miesto socialinių paslaugų centro, vykdančio Globos centro funkcijas veiklos planas 2022 metams
Palangos miesto socialinių paslaugų centro, vykdančio globos centro funkcijas 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita
Palangos miesto socialinių paslaugų centro, vykdančio Globos centro funkcijas veiklos planas 2021 metams
Palangos miesto socialinių paslaugų centro, vykdančio globos centro funkcijas 2020 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita
Globos centro 2020 m. veiklų viešinimo planas
Globos centro veiklos planas 2020 metams
Globos centro pagrindinės veiklos
Informacija apie budinčius globotojus
Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašas
Palangos miesto socialinių paslaugų centro, vykdančio globos centro funkcijas, veiklos organizavimo ir pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams teikimo Tvarkos aprašas
Globos centro, budinčio globotojo ir socialinio globėjo veiklos finansavimas

Informacija atnaujinta: 2022-05-02