Globos centras

Palangos miesto 2018 m. balandžio 26 d. Nr. T2-96 tarybos sprendimu Palangos miesto socialinių paslaugų centrui pavesta vykdyti Globos centro funkcijas.

ES bendrai finansuojamas projektas „PASLAUGŲ, SKATINANČIŲ IR EFEKTYVIAI PALAIKANČIŲ GLOBĄ ŠEIMOS APLINKOJE, VYSTYMAS „ Nr. 07-016-P-0001

Projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 

 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 32 234,40 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Visi Lietuvos globos centrai – https://globoscentrai.lt/

Asmenis besidominčius globa, įvaikinimu,  vaikų, netekusiu tėvų globos, svečiavimosi, budinčio globotojo veikla, savanoryste globos centre ir panašiais klausimais kviečiame kreiptis į Globos centro padalinį adresu:  Gintaro g. 34, Palanga.

 Globos  centro padalinio specialistai:

Globos koordinatorė, koordinuojanti globos centro veiklą Vitalija Senkienė
Tel. numeris +370 460 48412; mob. tel. +370 618 43170;
El. paštas: senkiene.vitalija@palangosspc.lt

Darbo laikas:

 • pirmadieniais – 8.00 -16.45
 • antradieniais – 8.00-16.45
 • trečiadieniais – 8.00 -16.45
 • ketvirtadieniais – 8.00 -16.45
 • penktadieniais – 8.00 -15.30

Globos koordinatorė Gražvilė Grygalytė
Tel. +370 615 70 145
El. paštas: grazvile.grygalyte@palangosspc.lt

Darbo laikas:

 • pirmadieniais – 8.00 -16.45
 • antradieniais – 8.00-16.45
 • trečiadieniais – 8.00 -16.45
 • ketvirtadieniais – 8.00-16.45
 • penktadieniais – 8.00 -15.30

Psichologas – psichoterapeutas Petras Beinoras

Dėl konsultacijų kreiptis į globos koordinatorius.

Atestuoti socialiniai darbuotojai

Gražvilė Grygalytė
Tel. +370 615 70 145
El. paštas: grazvile.grygalyte@palangosspc.lt

Darbo laikas:

 • pirmadieniais – 8.00 -16.45
 • antradieniais – 8.00-16.45
 • trečiadieniais – 8.00 -16.45
 • ketvirtadieniais – 12.15-21.00
 • penktadieniais – 8.00 -15.30

Gražina Diemintienė 
Tel. +370 687 34 962
El. paštas: grazina.diemintiene@palangosspc.lt

/Tarnybos atestuotas asmuo Agnė Ronkė laikinai nedirba/

                                                                                            PAGRINDINĖS GLOBOS CENTRO FUNKCIJOS

 1. Organizuoja ir (ar) vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką.
 2. Konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais.
 3. Vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynos dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti, auginti, įvaikinti vaikus bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal GIMK programą.
 4. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, budintiems globotojams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ir (ar) teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams reikiamą pagalbą (socialinę, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kt.).
 5. Koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų (rūpintojų), šeimynų, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ir (ar) teikia, organizuoja šiems vaikams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams psichosocialinę, konsultacinę ar kitą reikiamą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, pateikusiems prašymą dėl tęstinių paslaugų teikimo.
 6. pagal poreikį bendradarbiauja su prižiūrimo, globojamo (rūpinamo) vaiko (jei tai neprieštarauja vaiko interesams) tėvais, artimais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, paruošia prižiūrimą, globojamą (rūpinamą) vaiką, jeigu yra poreikis, ir budintį globotoją, globėją (rūpintoją) susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant vaiko tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą. Globos centras užtikrina sąlygas vaiko tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą, artimiems giminaičiams ir fiziniams asmenims, emociniais ryšiais susijusiems su vaiku, ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams, ir prireikus po susitikimų teikia pagalbą prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) vaikui, budinčiam globotojui ir globėjui (rūpintojui).
 7. Dalijasi gerąja patirtimi su kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, šeimynomis, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais, vaikų globos namų darbuotojais.
 8. Įvertina mokymų aktualiomis temomis poreikį ir budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) prašymu juos organizuoja.
 9. Budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) prašymu (krizės atvejais, prižiūrint ar globojant (rūpinant) neįgalų vaiką ir kt.) ir (ar) teikiant paslaugas (savitarpio paramos grupės, mokymai ir kt.) vaikams organizuoja 1–4 valandų trukmės priežiūros Globos centras, esant budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) prašymu, prižiūrimam, globojamam (rūpinamam) vaikui organizuoja.
 10. Įvairiomis komunikacijos priemonėmis viešina globos centro veiklą, šviečia visuomenę vaikų globos (rūpybos), įvaikinimo, budinčio globotojo veiklos klausimais, skatina teigiamas visuomenės nuostatas ir pozityvų požiūrį į vaikus, netekusius tėvų globos, informuoja apie įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje, budinčio globotojo veiklos galimybes.
 11. Viešai skelbia informaciją apie planuojamus rengti mokymus pagal GIMK programą (mokymų datos, mokymus vykdantis subjektas (juridinio asmens pavadinimas, nurodomas mokymų turinys, t. y. pagal kurią GIMK programos dalį vyks mokymai, mokymų vieta, laikas ir trukmė, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas) pasiteirauti).

Įvaikinimas – tai galimybė suteikti naują šeimą vaikui, kuris negali augti biologinėje šeimoje. Tai procesas, kurio metu visos biologinių tėvų teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai.

Įvaikinti vaikai praranda bet kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa visateisiais naujos šeimos nariais. Įvaikinimo dalyviai yra vaikas ir įtėvių šeima. Biologiniai vaiko tėvai neturi jokių teisių į jų įvaikintą vaiką, įvaikinimo procesas yra konfidencialus. Bet kokia informacija, susijusi su įvaikintu vaiku, gali būti viešinama tik įtėviams leidus arba gavus teismo leidimą. Įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą. Įvaikintam vaikui gali būti suteikta įtėvių pavardė, keičiamas vardas.

Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas. Tai yra pagrindinis įvaikinimo ir globos skirtumas. Globa, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo nustatyta, gali būti panaikinta.

Kas gali įvaikinti?

 • Pilnamečiai abiejų lyčių darbingo amžiaus asmenys. Išimtiniais atvejais teismas gali leisti įvaikinti ir vyresnio amžiaus asmenims.
 • Sutuoktiniai. Išimtiniais atvejais leidžiama įvaikinti nesusituokusiam asmeniui ar vienam iš sutuoktinių. Nesusituokę asmenys to paties vaiko įvaikinti negali.  

Kaip tapti įtėviais?

Turite kreiptis į

Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Palangoje (Vytauto g. 87 , Palanga, mob. 8 613 71 511, el. paštas Klaipedos.apskritis@vaikoteises.lt).

Turite pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą įvaikinti;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • medicininį pažymėjimą (formą Nr. 046/a).
  • rašytinį sutuoktinio sutikimą įvaikinti vaiką, jei vaiką nori įvaikinti vienas iš sutuoktinių.

Kas yra budintis globotojas?

Tai asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus,  kuris savo namuose iki 12 mėnesių (išimtiniais atvejais vaiko priežiūra gali vykti ilgiau, kai teismas nustato vaiko nuolatinę globą (rūpybą) globos centre, – iki vaikui bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje arba vaikas bus įvaikintas) laikinai prižiūri iki 3 vaikų, kol jie sugrįš pas savo tėvus arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įtėviai.

Veiklos forma:

Pagal individualios veiklos pažymą.

Mėnesio atlygis budinčiam globotojui:

Vaikų skaičius

Vaikų amžius (metais)

Mokama suma Eur./MMA

1

nuo 3 iki 12

1260.00 Eur. (1,5 MMA)

1

iki 3  ir nuo 12 iki 18

1470,00 Eur. (1,75 MMA)

2

nuo 3 iki 12

1680.00 Eur. (2,00 MMA)

2

iki 3 ir nuo 12 iki 18 m

2100,00 Eur. (2,5 MMA)

3

nuo 3 iki 12

2100,00 Eur. (2,5 MMA)

3

iki 3  ir nuo 12 iki 18

2730. Eur (3,25 MMA)

*pastaba: mokamos sumos nurodytos neatskaičius mokesčių.

Vaiko poreikiams tenkinti mokamos šios išmokos:

Globos (rūpybos išmoka)

 • vaikams iki 6 metų  skiriama (254,80 Eur.) išmoka;
 • vaikams nuo 6 iki 12 metų skiriama (294 Eur.) išmoka;
 • vaikams nuo 12 iki 18 metų, neįgaliems vaikams ir buvusiems globotiniams, jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės ar nuolatinės studijų formos programą bet ne ilgiau, iki jam sukaks 24 metai skiriama (318,50 Eur.) išmoka. 

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas – 196 Eur.

Išmoka vaikui (Vaiko pinigai) – 85,75 Eur.

Pagalbos pinigai  – 147 Eur.

Kas mėnesį budintis globotojas vieno vaiko išlaikymui ir jo poreikių tenkinimui gauna iki 747,25  Eur.  

Norite sužinoti daugiau apie budinčio globotojo veiklą?

Asmenims, besidomintiems galimybe tapti budinčiu globotoju, reikiamą informaciją suteiks Globos centro padalinys, įsikūręs Palangos miesto socialinių paslaugų centre, adresu: Gintaro g. 34, Palanga,  tel.: tel. 8 (618) 43170, 8 (615) 70145.

 

GIMK programos mokymai

 1. Mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą;
 2. Mokymai pagal Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą;
 3. Mokymai pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai (rūpybai) programą.

4.Mokymai pagal Tęstinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (toliau -Tęstiniai mokymai).

Pradėjus mokymus pagal GIMK programą svarbu įsitraukti į savirefleksiją.  Asmenys mokymų metu gali atvirai kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsakyti sau į daugelį klausimų,  įvertinti, ar jie gali tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų.

GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

GIMK programos mokymų tikslai:

 1. Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus penkis gebėjimus:

   – Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.

   – Vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas.

   – Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas.

   – Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius.

   – Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

 1. Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
 2. Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Laikinas svečiavimasis – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje, šeimynoje ar globos centre augančiu vaiku. 

Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi, nes vaikui yra skiriamas individualus dėmesys, jis gali svečiuotis šeimos aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė, augdamas su biologiniais tėvais. Laikinas svečiavimasis taip pat skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir savimi, ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą. 
Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pagal nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį principus, sąlygas ir tvarką nustato  Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas.

Vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tikslas:

– pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį, įskaitant vaiko giminaičius – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ir (ar) vaiko atostogų metu su Institucijoje, šeimynoje ar globos centre globojamu (rūpinamu) vaiku, siekiant padėti vaikui užmegzti emociškai saugius santykius su suaugusiu žmogumi;

– pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį giminaitį – trumpalaikiai suplanuoti susitikimai švenčių ir (ar) ne ilgesnių nei 3 mėnesių atostogų metu su Institucijoje, šeimynoje ar globos centre augančiu vaiku, siekiant išsaugoti ryšį su biologine šeima, jei tai atitinka geriausius vaiko interesus ir  (arba) gali padėti vaikui užmegzti emociškai saugius santykius su suaugusiu žmogumi;

– pas nuolat užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį – trumpalaikiai suplanuoti susitikimai švenčių ir (ar) ne ilgesnių nei 3 mėnesių atostogų metu su Institucijoje ar šeimynoje augančiu vaiku, siekiant vaiką supažindinti su šalies tradicijomis, kalba, jos kultūra, užmegzti draugiškus ryšius su tos šalies jaunimu;

– pas tėvus, vieną iš tėvų – suplanuoti susitikimai įgyvendinant atvejo vadybininko sudarytą pagalbos šeimai planą, jei vaiko tėvai pakeitė savo netinkamą elgesį su vaiku ir dėl to negresia realus pavojus jo fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei ir nelieka socialinės rizikos veiksnių arba kai vaiko tėvai stengiasi pakeisti savo elgesį arba yra kitų priežasčių, dėl kurių galima pagrįstai manyti, kad egzistuoja reali galimybė ateityje grąžinti vaiką į šeimą. 

Laikino svečiavimosi principai 

Vaiko interesų pirmenybė, jo nuomonės išklausymas, vaiko saugumo užtikrinimas ir jo poreikių tenkinimas. Laikinas svečiavimasis apima vaikų lankymą globos namuose, išvykas į gamtą, miestą, įvairius renginius, taip pat vaikui suteikiama galimybė savaitgalius, švenčių dienas ar atostogas praleisti tos šeimos (asmens) namuose.

Jeigu Jūs nuspręsite kviesti socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre augantį vaiką svečiuotis į savo namus, turite žinoti, kad Jums nėra privaloma su juo praleisti kiekvieną savaitgalį. Svarbu susitarti su vaiku dėl tolimesnių susitikimų, pranešti, jei susitikti negalite, kad vaikas pasitikėtų Jumis, nesijaustų atstumtas ir nereikalingas. Sudarant sutartį su vaikų globėju (rūpintoju), gali būti nurodomos konkrečios datos, kada ketinama priimti vaiką svečiuotis.

Priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką gali rinktis asmenys, norintys padėti socialinės globos įstaigose, šeimynose ar globos centruose augantiems vaikams turiningai praleisti laisvalaikį, užmegzti su jais draugystę ir palaikyti juos.

Taip pat priimti laikinai svečiuotis gali asmenys, kurie nėra tvirtai apsisprendę dėl įvaikinimo ar globos (rūpybos), pavyzdžiui, neturi pastovaus pajamų šaltinio, neturi vaikų auginimo patirties ar jau užaugino savo vaikus.

Svarbu žinoti:

Laikinai svečiuotis išleidžiami vyresni vaikai, kadangi tokio amžiaus vaikams jau galima paaiškinti laikino svečiavimosi tikslą ir principus. Mažesnis vaikas nesupras, kad jis negyvens nuolatos su asmeniu, kuris priima jį laikinai svečiuotis, jog asmuo netaps jo šeima, o bus tiesiog draugas.

* Pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, išskyrus, kai:

– vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį kartu su savo nepilnamečiais tėvais ar vienu iš jų;

– vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas savo tėvus ar vieną iš tėvų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas. Esant neterminuotam ar laikinam tėvų valdžios apribojimui, dėl kurio panaikinimo tėvai nesikreipė į teismą, vaikas pas tėvus ar vieną iš tėvų svečiuotis negali būti išleidžiamas. Laikinai globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas tėvus ar vieną iš tėvų sprendžiamas atvejo vadybos posėdžio metu.

– vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas;

– siekiama neišskirti brolių ir (arba) seserų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas, jei vaikai  išleidžiami kartu svečiuotis pas tą patį fizinį asmenį;

– vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas asmenis, kurie kreipėsi dėl jo įvaikinimo, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas.

*Pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 10 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai:

– vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius, bet ne jaunesnis kaip 6 metų vaikas;

– siekiama neišskirti brolių ir (ar) seserų, bet ne jaunesnis kaip 6 metų, jei jie išleidžiami svečiuotis pas tą patį fizinį asmenį;

-vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas užsienio valstybėje gyvenančius asmenis, kuriuos Komisija, parenkanti vaikui labiausiai jo poreikius atitinkančius asmenis, įrašytus į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje (toliau – Sąrašas) bei asmenis, kurie tinkami įvaikinti vaiką, įrašytą į Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą parinko kaip labiausiai šio vaiko interesus atitinkančius įvaikintojus ir kurie yra įrašyti Sąrašą, bet ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas.

Pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį laikinai svečiuotis gali būti išleidžiami tik vaikai, kuriems yra nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Jeigu Jūs norite, kad Jūsų šeimoje svečiuotųsi socialinės globos įstaigos, šeimynos ar globos centro globotinis (rūpintinis), dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis turite kreiptis į gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrių ir pateikti šiuos dokumentus:

1)rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis (pridedama );
2) kartu gyvenančių asmenų, vyresnių nei 16 metų amžiaus, raštiškus sutikimus dėl vaiko laikinojo svečiavimosi;
3) sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. 046/a);

Mokymai pagal Bendrąją globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą Jums neprivalomi, tačiau bus atliekamas Jūsų tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis patikrinimas.

Svarbu suprasti, kad vaikui parenkama šeima, o ne šeimai – vaikas. 

Renginių akimirkos

„Šeimos šventė” 2022 m.

„Mylių Palanga” festivalis 2022 m.

„Šurmulys” 2022 m. 

Globėjų festivalis „Vaikai yra vaikai 2022”

Kalėdinis susitikimas su globėjais 2022 m.