Apie mus

Palangos miesto socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga, įregistruota 2007 m. liepos 11 d., Socialinių paslaugų centro savininkė yra Palangos miesto savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Palangos miesto savivaldybės taryba. Socialinių paslaugų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktais, Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Palangos miesto savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais.

Tikėti sėkme – padėti žmogui susigrąžinti gyvenimo prasmę ir orumą. Motyvuoti šį darbą dirbančius žmones imtis iniciatyvos tarnauti bendram gėriui. Centro veiklą nukreipti į pagalbą įvairių socialinės rizikos grupių asmenis ir šeimas, padėti jiems integruotis į visuomenę, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgus to padaryti. Kurti ir atkurti pažeistus žmogaus ryšius su artimaisiais, institucijomis ir pačiu savimi, kad įgytų resursų ir galimybių, būtinų pilnaverčiam dalyvavimui ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime bei visuomenėje priimtų gerovės bei gyvenimo standartų užtikrinimui.

Teikti kokybiškas socialines paslaugas, būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, efektyviai vykdančia priskirtas funkcijas.

 • Bendradarbiavimas – esame atviri socialiniams partneriams, veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame.
 • Atsakingumas – esame atsakingi už savo sprendimus, teikiamų paslaugų kokybę.
 •  Pagarba žmogui – tikime ir gerbiame įgimtą žmogaus vertingumą ir orumą. Išklausome ir
  paslaugą teikiame be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei, individualiai situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.
 • Inovatyvumas– pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome sričių tobulėjimo ir siekiame jas įgyvendinti, pažįstame savo stipriąsias ir silpnąsias puses, išnaudojame savo potencialą, augame nuolat gerindami veiklos rezultatus, panaudojant materialinius ir žmogiškuosius išteklius.
 • Profesionalumas – dirbame efektyviai, sparčiai ir kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai
  atliekame pavestas užduotis, nuolat giliname žinias, keliame kvalifikaciją ir dalinamės gerąją patirtimi, ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, esame iniciatyvūs.
 • Lyderystė – pozityvus valdymas ir socialinė atsakomybė.

Plėtoti ir teikti socialines paslaugas, siekiant didinti socialiai pažeidžiamų asmenų galimybės savarankiškai integruotis į visuomenę, padėti įveikti socialinę atskirtį, veiklą grindžiant aukštos darbo kokybės principais.

 • Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę;
 • Atsakingas įstaigos valdymas ir administravimas;
 • Socialinių paslaugų procesų tobulinimas, plėtojant naujus darbo organizavimo metodus;
 • Centro infrastruktūros plėtra gerinant socialinių paslaugų prieinamumą.

Centro naudojamos patalpos

Klaipėdos pl. 76, Palanga

Nr. 2599-0006-1011 plotas 839,10 kv.m., kur įsikūrę socialinės globos padalinys (dienos socialinė globa suaugusiam asmeniui su negalia, vaikui su negalia), intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, laikinas apnakvindinimas, psichologai, asmens sveikatos priežiūros specialistai.

Gintaro g. 34, Palanga

Nr. 2597-4001-5019, plotas 219,31 kv.m., šiose patalpose dirba socialiniai darbuotojai atliekantys bendrųjų socialinių paslaugų funkcijas, kompensuojamos technikos išdavimo funkciją, priimami socialinių paslaugų gavėjų prašymai dėl pagalbos į namus, transporto, dienos socialinės globos namuose paslaugų teikimo. Patalpose įsikūrusi administracija, globos centras, atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeima, socialiniai darbuotojai globai ir įvaikinimui.

Žuvėdrų g. 4-2, Šventoji

Nr. 4400-5524-0881:4390 plotas 181,21 kv.m., padalinyje teikiamos bendrosios socialinės paslaugos, dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su neįgalia.

Personalo politika

Tai neatsiejama Centro filosofijos dalis. Siekdamas įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus, Centras siekia užtikrinti geriausias sąlygas savo darbuotojams. Centro veiklos sėkmę lemia tai, kad kiekviename žingsnyje yra vadovaujamasi esminiais personalo politikos principais:

Darbo santykiai yra grindžiami abipuse pagarba, pasitikėjimu, bendradarbiavimu, atviru ir skaidriu bendravimu. Iš darbuotojų tikimasi draugiško ir atviro požiūrio, empatijos, vidinės motyvacijos, noro bendradarbiauti ir siekti kuo kokybiškesnių paslaugų.

Darbuotojams suteikiamos lygios įsidarbinimo, tobulėjimo ir karjeros galimybės, taikomos vienodos darbo apmokėjimo sąlygos nepaisant jų lyties, amžiaus ar tautybės. Centre netoleruojama bet kokia diskriminacija.

Darbuotojams mokamas sąžiningas atlygis už darbą, sutartas darbo užmokestis mokamas laiku, nustatytu periodiškumu, suteikiamos visos socialinės garantijos, Nevengiama vykdyti jokių savo įsipareigojimų darbuotojams, susijusių su atlyginimu už darbą ir socialine apsauga.

Stengiamasi tapti patraukliu darbdaviu darbuotojams ir siekiama stiprinti darbuotojų pasitenkinimą darboviete bei lojalumą. Kiekvienam naujam darbuotojui sudarytos sąlygos save pažinti socialinėje sritį savanoriaujant ir sėkmingai išlaikiusiam darbo bandomąjį laikotarpį pasiūloma tęsti darbo santykius. Kartu švenčiamos mažos ir didelės šventės, suteikiama darbuotojams finansinė paramą atsitikus nelaimei, darbuotojai yra skatinami kartu leisti laisvalaikį, pramogauti (dalyvauti renginiuose ir t.t.).

Veiklos sėkmė priklauso nuo profesionalių specialistų. Kvalifikacija, profesionalumas bei stipri vidinė motyvacija yra pagrindas, kuriuo remiantis atrenkami kompetentingi darbuotojai. Centre svarbu, kad pradedantis dirbti žmogus sugebėtų ir norėtų pats mokytis ir prisitaikyti prie darbo aplinkos. Skatinamas nuolatinis profesinis ir asmeninis tobulėjimas, dalinimąsi patirtimi tarp darbuotojų. Organizuojami išoriniai ir vidiniai mokymai, darbuotojai yra įtraukiami rengiant strateginį planavimą, vykdant vidaus, veiklos kontrolės politika, darbuotojams yra sudarytos sąlygos teikti ir įgyvendinti darbinės veiklos ir darbo sąlygų gerinimo pasiūlymus ir idėjas. Siekiama, kad darbuotojai būtų susipažinę su naujausiomis technologijomis ir darbo metodais.

Centre numatytas metinis darbuotojų darbinės veiklos vertinimas. Vertinimo metu išgryninami pagrindiniai kiekvieno darbuotojo darbinės veiklos aspektai, nustatomos sėkmingiausiai atliktos užduotys, iškilę sunkumai ir juos lėmusios priežastys, yra nustatyti darbuotojų vertinimo kriterijai, numatomi ateities veiklos tikslai, nustatomi reikalingi nauji įgūdžiai, mokymų poreikiai, aptariama motyvacija ir perspektyvos.

Siekiama, kad darbuotojams būtų užtikrintos saugios ir patogios, visus reikalavimus atitinkančios darbo vietos. Yra vertinamos darbo ir aplinkos sąlygos, sprendžiami darbovietės saugumo ir darbuotojų sveikatos klausimai, atliekami periodiniai sveikatos patikrinimai. Vertinama profesinė rizika. Darbuotojams suteikiamos visos darbui reikalingos priemonės ir įranga. Sudaryta galimybė dirbti nuotoliniu būdu.

Centras vadovaujasi darbą reglamentuojančiais teisės aktais ir reikalavimais įdarbinant bei atleidžiant darbuotojus, kontroliuojant jų darbo ir poilsio režimą.

Siekiama, kad būtų užtikrinama pusiausvyra tarp darbuotojų profesinio ir asmeninio gyvenimo. Atsižvelgiant į darbuotojų darbo funkcijas sudaromos galimybės pasirinkti patogesnį darbo laiką.

Pagrindiniai personalo politikos principai yra įtvirtinti šiuose patvirtintuose dokumentuose:

 • darbo tvarkos taisyklėse;
 • darbuotojų pareiginiuose aprašuose;
 • darbo apmokėjimo sistemoje;
 • asmens duomenų tvarkymo politikoje;
 • darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politikoje;
 • nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistemoje;
 • etikos kodekse ir kituose Centro dokumentuose.

Centre sudaryta ir veikia darbo taryba, užtikrinamas nuolatinis dialogas tarp darbdavio ir darbuotojų.

Informacija atnaujinta 2023-07-31